Űrlap


Kérelem békéltető testületi eljárás lefolytatására

Fogyasztó adatai

Eljárást indíthat: természetes személy, ill. azon civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis és középvállalkozás is, aki az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el, aki ill. amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási hely*

Fogyasztó e-mail-címe, telefonszáma

Kérjük a gyorsabb ügyintézés érdekében egyiket vagy mindkettőt adja meg.

A fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás adatai*

Az a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, akivel adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötött és a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügye van (pl. akitől terméket, ingatlant, vagyoni értékű jogot, szolgáltatást vásárolt, vagy aki szolgáltatást nyújtott ill. akivel (köz)szolgáltatási szerződést kötött). Ide tartozik az is, amikor külön adásvételi vagy szolgáltatási szerződés nem került megkötésre, azonban a vitás ügye a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével függ össze. (pl. a gyártóval szemben a termék minősége, hibája miatt, ill. termékkár esetén)
A termék, szolgáltatás ellenértéknek kiegyenlítésekor kapott nyugtán vagy számlán szerepel.
A termék, szolgáltatás ellenértéknek kiegyenlítésekor kapott nyugtán vagy számlán szerepel.

A fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás telephelye*

Konkrétan meg kell határozni az igényét, pl. szavatossági igény esetén: javítás, csere stb.; amennyiben pénzbeli követelése van, úgy összegszerűen ki kell azt fejeznie.
Időrendi sorrendben ismertesse a panaszát, fejtse ki a véleményét, és itt hivatkozzon az álláspontját alátámasztó bizonyítékaira, amelyeket csatolni szükséges.

Az ügy elbírálásához szükséges dokumentumok csatolása*

Bizonyíték, hogy megpróbálta rendezni vitás ügyét (levelezés, jegyzőkönyv) *
Maximum upload size: 8.39MB
Bizonyítékok igényem alátámasztására, szerződés, blokk, fotó a hibás áruról *
Maximum upload size: 8.39MB
Ön meghatalmazott útján jár el, itt töltheti fel a meghatalmazást. *
Maximum upload size: 8.39MB

Nyilatkozatok

*
Pl. jegyzőkönyv, vállalkozói ill. /köz/szolgáltatói válaszirat, fogyasztó levelezése a postai feladóvevénnyel együtt.
*
Ha az ügyben már bírósághoz vagy másik békéltető testülethez fordult, ill. fizetési meghagyásos eljárás /végrehajtás/ indult, úgy békéltető eljárás lefolytatása már nem kérhető.
reCAPTCHA