Adatkezelési tájékoztató


BARANYA MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Adatkezelő megnevezése:Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Adatkezelő képviselője:Rabb Szabolcs
Pozíció:Titkár
E-mail címe:szrabb@pbkik.hu
Telefonszáma:72/ 507-148
Honlapja:www.pbkik.hu
Székhelye:7625 Pécs Majorossy Imre utca 36.
Adószáma:18304433-2-02
Adatkezelő megnevezése:Baranya Megyei Békéltető Testület
Adatkezelő képviselője:Dr. Bércesi Ferenc
Pozíció:elnök
E-mail címe:info@baranyabekeltetes.hu
Telefonszáma:72/ 507-154
Honlapja:www.baranyabekeltetes.hu
Székhelye:7625 Pécs Majorossy Imre utca 36.
Adatvédelmi tisztviselők
Adatvédelmi tisztviselő nevePohli Krisztina
E-mail címe:pohli@pbkik.hu
Telefonszáma:72/ 507-149
Adatvédelmi tisztviselő neveLaczkóné Dr. Csécsi Ildikó
E-mail címe:ilaczko@pbkik.hu
Telefonszáma:72/ 507-165

Jogszabályi háttér

A Baranya Megyei Békéltető Testület (a továbbiakban: Békéltető Testület) a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: Kamara) mellett működő független szervezet, melynek célja a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli, hatékony rendezése. Az eljárás során az adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

A kezelt személyes adatok köre:

A személyes adat típusa:

A fogyasztó és /vagy képviselőjének, valamint a vállalkozást képviselő magánszemélynek (a továbbiakban együtt: Felek)

 • neve,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe, valamint

a fogyasztó és/vagy képviselője lakóhelye és/vagy tartózkodási helye.

Az adatkezelés célja:

A fogyasztóvédelmi törvényben foglaltak szerint a Felek között felmerült vitás kérdések bírósági eljáráson kívüli rendezése, melyhez nélkülözhetetlen a Felek, illetve képviselőik elérhetőségének nyilvántartása.

Az adatkezelés jogalapja:

Jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés időtartama:

A békéltető testületi eljárás lezárását követő 15 év.

Az adatokhoz való hozzáférés:

A Felek adatainak kezelése tekintetében az adatkezelést a Békéltető Testület elnöke, tagjai és a Békéltető Testület titkári feladatait ellátó, a kamarával munkaviszonyban álló munkatárs végzi. A Felek adatait a Békéltető Testület a másik félhez továbbíthatja, az adatok adatfeldolgozóhoz történő továbbításra nem kerül sor. A Felek adataihoz a fogyasztóvédelemről szóló törvény Békéltető Testület c. fejezete alatt megjelölt személyek és szervezetek férhetnek hozzá.

Adatbiztonsági intézkedések

A Kamara a Békéltető Testület számára megadott adatokat papír alapon a Kamara irattárában, valamint részben a Kamara kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja, részben az alábbi szolgáltatóktól vesz igénybe felhőszolgáltatásokat:

 • Zetron Kft. (7754 Bóly, Rózsa u. 30.)

A Kamara megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

A Felek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 • hozzáférés joga
 • a helyesbítés joga
 • a törléshez való joga
 • az adat kezelésének korlátozásához való joga
 • a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 • az adathordozhatósághoz való joga
 • tiltakozáshoz való joga

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste a Baranya Megyei Békéltető Testületet és/vagy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát jelen tájékoztatóban megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A Hatóság elérhetősége:

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Egyebekben a Felek személyes adatainak kezelésével, a Feleket a személyes adatainak kezelésével összefüggésben megillető jogosultságokkal kapcsolatosan a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Adatkezelési Szabályzatának az adatkezelés elveire és az érintett jogaira vonatkozó részei az irányadóak, mely a www.pbkik.hu oldalon elérhető.