VÁLLALKOZÁSOK is igénybe vehetik a békéltetést!


Vállalkozások, egyéb szervezetek is indíthatnak békéltető eljárást 2012. 07. 29-től!

A természetes személyeken kívül civil szervezetek (civil társaságok, egyesületek, alapítványok), egyházak, társasházak, lakásszövetkezetek, mikro-, kis- És középvállalkozások is fogyasztóként indíthatnak eljárást kizárólag vállalkozással szemben kötött szerződésekben (ahol a fogyasztó árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje), mindezt pedig 2012. 07. 29. napjától tehetik meg.

A fogyasztóvédelmi törvény 1999-től vezette be hazánkban is a fogyasztóvédelemnek ezt az Európai Unióban már ismert intézményét, azért, hogy a fogyasztói jogvitákat peren kívüli eljárás keretében igen gyorsan és olcsón, lehetőleg egyezséget létrehozva elrendezzék.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. A Baranya Megyei Békéltető Testületet a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara működteti az állam által nyújtott támogatásból.

Az eljárásnak nincs eljárási költsége, ingyenes, az eljárás a megindulásától számítva kb. 2 hónap alatt befejeződik.

A “békéltetés”, azaz a békéltető testületi eljárás célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügy eldöntése.

Eljárás lefolytatását az alábbi esetekben lehet kérni:a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatások minőségével, továbbá a felek közötti szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) esetében.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testületi eljárás írásos kérelemre indul (az írásos formának a 17/C. § szerinti módokon is eleget lehet tenni), amelyet a Baranya Megyei Békéltető Testület elnökéhez kell címezni és eljuttatni írásos (levél, telefax, aláírással ellátott e-mail) formátumban a Testület székhelyére (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., fax: 72 507 152, email: vagy a kamarai ügyfélszolgálatokhoz).

A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  • ha a fogyasztó az illetékességet a 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  • a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  • a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,
  • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
  • a testület döntésére irányuló indítványt,
  • a fogyasztó aláírását.
  • A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről.
  • Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A hiánytalan kérelem benyújtásától, azaz az eljárás megindulásától számított 60 napon belül a feleknek meghallgatási időpont kerül kitűzésre, amelyen a tanács meghallgatja a feleket, értékeli a bizonyítékokat és az eljárást lezárja az alábbiak szerint:

Egyezség:az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között, amennyiben az egyezség létrejön, úgy a tanács azt határozattal jóváhagyja. Ha a vállalkozás nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását, a békéltető testület elnökének egyidejű értesítése mellett.

Kötelezés:akkor hozható, ha a kérelem megalapozott és az eljárásban a panasszal érintett vállalkozás a tanács döntését magára nézve kötelezőnek ismeri el (alávetési nyilatkozatot tesz). Amennyiben a vállalkozás nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a határozat végrehajtási záradékkal történő ellátását, a békéltető testület elnökének egyidejű értesítése mellett.

Ajánlás: ajánlás akkor tehető, ha a kérelem megalapozott, de az eljárásban a panasszal érintett vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését magára nézve kötelezésként nem fogadja el, ill. ha a tanács döntésének  elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozás ugyan nem köteles eleget tenni a határozatban foglaltaknak, de amennyiben a vállalkozás nem hajtotta végre határidőre az ajánlásban foglaltakat, úgy a békéltető testület a fogyasztó nevének megjelölése nélkül a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét nyilvánosságra hozza.

Eljárás megszüntetése: a tanács az eljárást megszünteti, ha a fogyasztó a kérelmét visszavonja, a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak, az eljárás folytatása lehetetlen, az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból – ideértve azt az esetet is, ha a kérelem megalapozatlansága meghallgatás tartása nélkül megállapítható – nincs szükség.

Az elnök az eljárást akkor is megszünteti, ha megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban más békéltető testület előtt eljárást indítottak, közvetítői eljárást indítottak, per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak.

Elutasítás:  A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a kérelmet megalapozatlannak találja.